Valmistaudu verotarkastukseen 2017

Näin valmistaudut verotarkastukseen vuonna 2017

Verotarkastukset ovat olleet merkittävässä kasvussa viime vuosina. Kasvua selittää Verohallinnon viimeisimmän vuosikertomuksen mukaan mm. panostus riskiperusteiseen tarkastustapaan ja reaaliaikaisiin tarkastuksiin. Kasvua on ollut vuositasolla parhaimmillaan 40 % tarkastusten lukumäärässä.  Veronmaksajan kohdalla tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että todennäköisyys saada verotarkastaja vieraaksi, kasvaa entisestään. Tarkastuksen seuraukset riippuvat tietenkin sekä tarkastettavan yrityksen veroihin liittyvistä maksu – ja ilmoituskäyttäytymisistä sekä verotarkastajien tekemistä havainnoista. Pahimmillaan verotarkastuksen seurauksena voi olla jopa yrityksen konkurssi ja tuomiot vahingonkorvauskanteineen yrityksen johtohenkilöitä kohtaan. Se voi myös olla nopeasti ja vaivatta ohi rasittamatta juurikaan varsinaista liiketoimintaa.

Tämän kirjoituksen sanoma lyhyesi sanottuna:

Jotta selviydyt mahdollisimman alhaisella taloudellisella ja hallinnollisella rasitusasteella verotarkastuksesta, varmista että yritykselläsi on vähintään seuraavat kolme asiaa kunnossa 1) kokenut kirjanpitäjä 2) sähköinen taloushallinto ja 3) ammattitaitoinen ja koulutettu veroasiantuntija

Laadukkaalla taloushallinnolla on suuri merkitys onnistuneessa verotarkastuksessa

Hanki osaava kirjanpitäjä ja sähköistä taloushallinto. Vaikka yritys tai tarkemmin yrityksen johto haluaisikin toimia oikein ja maksaa verot ajallaan, se ei aina onnistu. Tämän vuoksi tahot, jotka hoitavat esimerkiksi yrityksen kirjanpitoa, palkkoja tai veroilmoituksia, ovat avainasemassa yrityksen veronmaksukäyttäytymisessä. Jos veroraportointi on perustunut pielessä olevaan kirjanpitoon, voi tämä tulla yritykselle kalliiksi.

Kirjanpitoon liittyvä suositus:

Hyvin tehty kirjanpito antaa hyvät edellytykset menestyä verotarkastuksesta vähäisin rasittein. On suositeltavaa, että yrityksen kirjanpidosta vastaa pätevöitynyt kirjanpitäjä. Verottaja on sähköistänyt asiointialustansa, joten lisäksi suositeltavaa on, että myös yritysten kirjanpito ja niistä johdettavat veroraportit olisivat niin ikään sähköisesti hoidettu. Tämä helpottaa, yksinkertaistaa ja nopeuttaa ilmoitusten laadintaa ja toimittamista. Sähköinen taloushallinto lisäksi nopeuttaa verotarkastustoiminnan läpivientiä rasittaen yritystä tai tilitoimistoa mahdollisimman vähän tarkastuksen aikana.

Varmista etukäteen sudenkuopat – ota yhteyttä joko veroasiantuntijaan tai verottajaan

Esimerkiksi yritysjärjestelyissä tai sukupolvenvaihdoksissa suositeltavaa on kysyä etukäteen veroasiantuntijalta tai verottajalta näkemys suunnitellun järjestelyn verokustannuksista tai –säästöistä. Useat kaupat ja järjestelyt ovat verosäädösten nojalla huojennettuja, mutta kannattaa kuitenkin aina varmistua ennalta verohuojennusehtojen täyttymisestä. Joissain tilanteissa verottajan tulkinnan mukaan voi suunnitellun järjestelyn ainoana tai yksinomaisena tarkoituksena olla veron välttäminen tai sen kiertäminen, jolloin verosanktiot voivat koitua kalliiksi. Tämän vuoksi jokaisessa liiketapahtumassa ja järjestelyssä pitäisi pääasiallisena motiivina olla jokin liiketaloudellinen peruste, ei verojen minimointi.

Myös arvonlisäverotus on monelta osin haastavaa. Ehkä suurimmat ongelma-alueet koskevat arvonlisäveron vähennysoikeutta. Milloin saa vähentää ja kuinka paljon. Joidenkin hankintojen arvonlisäveron saa vähentää kokonaan, joistakin vain osan ja osasta hankintoja ei saa tehdä lainkaan vähennyksiä. Arvonlisäveron vähennysoikeus koskee ainoastaan arvonlisäverovelvollisen omaa liiketoimintaa varten tehtyjen hankintojen arvonlisäveroa. Arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolelle (toiminta, josta ei säädetä arvonlisäverolaissa) jäävään ja arvonlisäverottomaan (kiinteistön myynti tai vuokraus, rahoituspalvelut, arvopapereiden myynti) kuuluvaan toimintaan kohdistuvien hankintojen arvonlisäverot eivät ole vähennyskelpoisia.

Arvonlisäverotus lieneekin se hankalin ja todennäköisin alue, jossa yritykset kohtaavat veroriskejä. Ne eivät ehkä yksitäisinä tapauksina ole kovin suuria veroriskejä, mutta toistuvina virheinä ne voivat koitua isoksi ongelmaksi. Jos laskentaperiaatteet ovat esimerkiksi vähennysten osalta johdonmukaisesti vuodesta toiseen pielessä, voi virheestä muodostua suurikin taloudellinen rasite verotarkastuksen osuessa kohdalle. Erityistä tarkkuutta vaativat yritykset, joiden liiketoiminta käsittää sekä arvonlisäverotuksen alaista että sen ulkopuolista toimintaa.

Tästä johtuen kirjanpidossa olisikin suositeltavaa korvamerkitä tällaiset vähennysrajoituksen piiriin kuuluvat hankinnat, jotta niiden vähennyskelpoisuus- tai paremminkin vähennyskelvottomuusedellytys voidaan todentaa mahdollisessa verotarkastustilanteessa. On huomattavasti helpompaa ja halvempaa huomioida tällaiset seikat ennen kuin jälkeen verotarkastuksen. Jos asiaa ei voida kohtuudella kirjanpidosta selvittää, on riskinä, että verotarkastajat arvioivat verotusesityksen mahdollisimman epäedullisella tavalla.

Suositus veroasiantuntijasta:

Jos et ole varma yritysesi verotuksen oikeellisuudesta tai suunnittelet isompaa yritysjärjestelyä tai –kauppaa, kannattaa ottaa yhteyttä veroasiantuntijaan. Näin erityisesti tilanteissa, joissa verointressi on suuri.  Kyse on yrityksesi veroriskienhallinnasta. Voit kysyä kirjanpitäjältäsi tai tilintarkastajaltasi suosituksia kuhunkin tilanteeseen sopivasta veroasiantuntijasta tai –juristista. Useimmissa tapauksissa on syytä hankkia veroasiantuntija, jolla on sopiva koulutus ja usean vuoden työkokemus yritysverotuksen parissa. Verotukselliset näkökohdat on hyvä ottaa huomioon jo päätöksenteossa, sillä jälkikäteinen virheen korjaaminen ei yleensä ole mahdollista ilman veroseuraamuksia.

Älä jää yksin verotarkastuksen ajaksi

Kun verotarkastaja ottaa yritykseen yhteyttä tarkastuksen aloittamiseksi, on syytä pitää mielessä, että verotarkastaja on tehnyt kotiläksynsä hyvin. Tarkastaja tuntee tässä vaiheessa sekä yrityksen mutta myös yrityksen toimialan verotuskäyttäytymisen hyvin. Hänellä on ollut käytössään paitsi verottajan omat tiedot sen lisäksi mahdollisesti yritystä koskevia vertailutietoja toisaalta. Lisäksi tarkastajat seuraavat verotus- ja oikeuskäytäntöä tiiviisti ja ovat tehtävään koulutettuja ammattilaisia. Verotusta koskevissa asioissa he ovat yritykseen nähden usein epäsuhteisen edullisessa asemassa.

Jo pelkästään verosanasto on useammalle asiakasyritykselle vierasta, joten tämänkin vuoksi suositeltavaa on, että ”tulkki” on paikalla avustamassa yritystä. Tarkastus alkaa ns. alkukeskustelulla, jonka aikana verottaja lähinnä selvittelee yrityksen taustoja ja ilmoittaa tarkastuksen tarkoituksesta ja laajuudesta. On suositeltavaa, että yritys pyytää alkukeskustelun agendan ja mahdolliset kysymykset etukäteen yritykselle tai sen edustajalle.

Alkukeskustelun jälkeen alkaa varsinainen tarkastus. Jos kirjanpitoaineisto on toimitettu aiemmin verottajalle, on tarkastajalla ollut mahdollisuus muodostaa käsitys yrityksen verotuksellisesta asemasta. Tarkastaja voi jo tässä vaiheessa tarkastusta esittää kysymyksiä, joihin voi olla hankala antaa vastauksia valmistautumatta tai tuntematta yritysverotusta. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että tarkastuksella on mukana veroasiantuntija, joka osaa auttaa kiperissä kysymyksissä. Jos syystä tai toisesta asiantuntijaa ei tarkastuksessa käytetä, on suositeltavaa, että tarkastajilta pyydetään kaikki tarkastukseen liittyvät kysymykset etukäteen. Tällöin yritykselle jää hyvin aikaa selvittää asioita.

Riippuen tarkastuksen laajuudesta, se voi kestää muutamasta tunnista viikkoihin. Koko aikaa ei veroasiantuntijan tietysti tarvitse olla mukana, mutta kuitenkin hänen olisi hyvä olla käytettävissä tarkastuksen aikana, jos ja kun verotarkastajat esittävät kysymyksiä.

Kun tarkastus on suoritettu ja tarvittavat avoimet asiat selvitetty, tarkastajat antavat yritykselle tarkastuksesta kertomuksen, joka voi sisältää tehtyjen havaintojen perusteella ohjeita tai verotusesityksiä. Tässä vaiheessa on syytä korostaa, että mahdolliset ohjeet ja verotusesitykset ovat kyseisten tarkastajien tai heidän esimiesten näkemyksiä, eivätkä välttämättä aina edusta oikeaa lopputulosta asiassa. Jos siis yritys kokee, että tehdyt ohjeet tai verotusesitykset eivät tunnu oikeutetulta, on syytä harkita verovalituksen tekemistä.

”On suositeltavaa, että tarkastuksen aikana esitetyt kysymykset ja selvityspyynnöt annetaan yritykselle kirjallisesti. Tämä selkeyttää tarkastuksen kulkua ja tuo laatua selvityksiin.”

Lisäksi myöhemmin voidaan nähdä mihin asioihin erityisesti tarkastuksella on puututtu. Tästä kannattaa pitää kiinni koko tarkastuksen ajan.

Verotarkastuskertomuksen perusteella tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta joko Verohallinnolta tai hallinto-oikeudelta sen mukaan, mistä verolajista on kyse ja milloin vero on määrätty.

Kirjoittaja: Harri Rekilä on entinen verotarkastaja ja erityisasiantuntija Verohallinnon veroriskienhallinnasta. Työkokemusta hänellä on myös EY:stä ja auktorisoidusta tilitoimistosta. Nykyisin hän toimii tilintarkastusyhteisö Digital Audit Companyn toimitusjohtajana. Työkuvaan kuuluu mm. due diligence, verotus- ja arvonmääritystehtäviä. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen lisensiaatti vero-oikeuden alalta. Lisäksi hän on suorittanut sekä yritystutkijan CCA-ammattitutkinnon ja HT-tilintarkastajan ammattitutkinnon.